Regulamin

Regulamin obiektu E-Apartamenty Poznań

Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i stanowi umowę pomiędzy Najemcą , czyli Gościem, a Wynajmującym, czyli AMS Sp. z o.o. Regulamin ma na celu zapewnienie Gościom bezpieczeństwa i określa warunki pobytu. Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu!
 
§1
 1. Poprzez dokonanie rezerwacji rozumie się wypełnienie formularza rezerwacyjnego na stronie internetowej E-Apartamenty oraz dokonanie płatności online, rezerwację poprzez serwis pośrednika, bądź rezerwację telefoniczną.
 2. Aby dokonać rezerwacji, należy być osobą pełnoletnią. Najemca dokonując rezerwacji oświadcza, że ma ukończone 18 lat.
 3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą jej potwierdzenia drogą telefoniczną, bądź mailową. Jeżeli rezerwacja została dokonana poprzez pośrednika, potwierdzenie takie następuje ze strony pośrednika.
 4. Rezerwacje telefoniczne ze strony Gościa powinny zostać potwierdzone poprzez dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości minimum 30% ceny całego zarezerwowanego pobytu w terminie do 24 godzin od chwili dokonania rezerwacji, pozostałą do zapłaty kwotę należy uiścić w dniu wskazanym przez Wynajmującego. Wpłacona zaliczka pozostaje bezzwrotna w przypadku niezgłoszenia anulacji rezerwacji w terminie do 5 dni przed przyjazdem.
 5. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji w terminie do 5 dni przed datą przyjazdu operator nie obciąży Gościa opłatą, a wpłacona kwota zostanie zwrócona na ustalone uprzednio konto w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia rezygnacji z pobytu.
 6. W przypadku niezgłoszenia się Gościa do godziny 20:00 pierwszego dnia pobytu uznaje się, że nastąpiła rezygnacja z pobytu.
 7. Możliwe jest późniejsze zameldowanie się na życzenie Gościa – po wcześniejszym ustaleniu godziny z pracownikiem E-Apartamentów.
 8. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania swoich danych takich, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, który będą Państwo mieli ze sobą w dniu przyjazdu, oraz adres e-mail. Przedstawiciel E-Apartamentów może ponadto poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku firm należy podać pełne dane firmy wraz z numerem NIP oraz dane osoby, dla której dokonywana jest rezerwacja.
 9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Obiektu, a w szczególności wyrządził szkodę w mieniu Wynajmującego lub innych Gości lub mieszkańców budynku, w którym znajduje się Apartament. W przypadku uprzedniego dokonania wpłaty za Apartament kwota ta zostanie zwrócona na ustalone uprzednio konto w terminie do 7 dni roboczych od momentu odmówienia najmu Apartamentu Najemcy.
 10. W szczególnych przypadkach płatności gotówkowych Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego, nawet jeżeli jest to adres inny niż wynajmowanego apartamentu. W przypadku odmowy przybycia pod wskazany adres przez Najemcę Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i podtrzymania żądań finansowych wobec Najemcy.
§2
 1. Apartamenty i miejsca parkingowe wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej za dodatkową opłatą ( cennik usług dodatkowych) po wcześniejszych ustaleniach z Wynajmującym. Wynajmujący nie musi podawać przyczyny odmowy.
 2. Po lub przy dokonaniu rezerwacji należy podać orientacyjną godzinę przybycia. Godzinę można zmienić wysyłając informację pod adres mailowy: kontakt@e-apartamenty-poznan.pl lub kontaktując się telefonicznie pod nr telefonu: +48 61 61 02 777.
 3. Zameldowanie do apartamentu następuje samodzielnie, m. in. przy użyciu kodów generowanych nie później niż do godziny przed określoną godziną przybycia Gości na okres wynajmu przez Najemcę. Najemca zobowiązany jest do podania numeru telefonu, na który wysłane będą kody w dniu przyjazdu.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przekroczenia godziny podania kodów lub wskazówek, tj. do późniejszego zameldowania Gościa, jeżeli sytuacja taka nastąpiła z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, np. późna rezerwacja, czy awaria niemożliwa do usunięcia w godzinach przybycia Gościa.
 5. Zamiar przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji Gość musi zgłosić telefonicznie najpóźniej do godziny 22:00 dnia poprzedzającego wyjazd. Przedłużenie możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku dostępności wynajętego apartamentu na kolejną dobę.
 6. Przekroczenie czasu hotelowego w przypadku braku zgłoszenia zgodnie z §2 pkt 2 wiąże się z dodatkową opłatą za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia w kwocie 40,00 zł.
 7. W przypadku kiedy Gość przekroczy czas doby hotelowej o 2 godziny, Wynajmujący jest uprawniony do pobrania pełnej opłaty dziennej za kolejną dobę – według cennika, co jest równoznaczne z przedłużeniem doby hotelowej.
 8. W przypadku, gdy istnieje rezerwacja apartamentu na dzień, w którym nastąpiło przekroczenie czasu doby hotelowej, a przekroczenie wynosi czas dłuższy aniżeli 1,5 godziny, Wynajmujący uprawniony jest do komisyjnego przeniesienia rzeczy znajdujących się w apartamencie do miejsca wybranego przez Wynajmującego. Koszt przeniesienia i składowania rzeczy leży po stronie Najemcy.
 9. W przypadku braku odbioru rzeczy, o których mowa w §2 pkt 5, do momentu upłynięcia 1 miesiąca od zakończenia doby hotelowej, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zniszczenia lub przekazania rzeczy na cele charytatywne – według uznania Wynajmującego.
 10. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa nie przysługuje mu roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie apartamentu innym osobom – również w przypadku, gdy nie upłynął jeszcze okres wynajmu przez Gościa apartamentu. Niedostosowanie się do tego punktu będzie skutkować natychmiastowym wezwaniem innych osób do opuszczenia apartamentu i nałożeniem kary umownej w wysokości 500,00 zł.
§3
 1. Zabronione jest wykorzystywanie apartamentu w celach komercyjnych, sesji zdjęciowych, etc. bez zgody Wynajmującego. Niedostosowanie się do zakazu podlega karze umownej w wysokości 500,00 zł. i wiąże się z zakazem komercyjnego wykorzystywania zarejestrowanych materiałów. Chęć wykorzystania apartamentu w celu innym niż mieszkalny należy indywidualnie ustalić z Wynajmującym.
 2. W apartamencie obowiązuje zakaz przemeblowywania i przenoszenia pozostałego wyposażenia apartamentu.
 3. Liczba osób nocujących w apartamencie nie może przekraczać liczby osób podanej podczas rezerwacji. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie w godzinach 22:00 – 08:00 jest zabronione. W przypadku stwierdzenia dodatkowej liczby osób Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty dodatkowej. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według podwójnej ceny dokwaterowania – według stawki obowiązującej danego dnia. W przypadku przebywania większej ilości osób niż ilość maksymalna przewidziana na dany apartament Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kary umownej 1500 zł.
 4. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamentach jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego faktu organizacji imprezy towarzyskiej, bez uprzedniego ustalenia na piśmie (w tym drogą mailową) między Wynajmującym a Najemcą zasad i ilości osób przebywających w godzinach wskazanych w §3 pkt 4, na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 1500 zł. Punkt 5 paragrafu 3 nie niweluje opłat wskazanych w punkcie 4 tegoż paragrafu.
 5. W przypadku podejrzenia zamiaru organizacji imprezy towarzyskiej Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji od Najemcy w wysokości nie mniejszej niż 1000,00 zł. Kaucja zwrócona zostanie w dniu wyjazdu po zdaniu mieszkania gotówkowo – jeżeli w ten sposób nastąpiła jej wpłata, lub w terminie do 3 dni roboczych – jeżeli kaucja opłacona została przelewem.
 6. Godziny ciszy nocnej ustalone są pomiędzy godziną 22:00 a 7:00. W przypadku naruszania ciszy nocnej i stwarzanie uciążliwości sąsiadom Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb, a Najemca zostaje zobowiązany do opuszczenia lokalu bez prawa do zwrotu uiszczonych kwot oraz do pokrycia kosztów związanych z interwencją – minimum 1000 zł. za każdą interwencję.
 7. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniopodobnych oraz używania narkotyków. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w kwocie 500,00 złotych. W skrajnych przypadkach, kiedy niemożliwe jest usunięcie skutków palenia papierosów i stosowania używek (np. zapach w mieszkaniu) Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kwotą wynajmu za każdą kolejną dobę, w której apartament zmuszony będzie być zamkniętym do sprzedaży, a także kosztami dearomatyzacji przez firmę zewnętrzną (koszt ok. 1500,00 zł.).
 8. Najemca nie ponosi opłaty dodatkowej za pobyt dzieci do lat 3, jeżeli śpią one z rodzicami na obecnym łóżku i nie wymagają dodatkowej pościeli, ani ręczników. Dzieci do 1 roku życia przebywają bezpłatnie. Po stronie rodzica leży kwestia bezpieczeństwa dzieci – w tym poprzez zapewnienie odpowiedniego noclegu.
 9. Zwierzęta są akceptowane po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym. Opłata za zwierzę jest jednorazowa i niezależna od długości pobytu Najemcy i naliczana według „Cennika usług dodatkowych”. W przypadku stwierdzenia pobytu zwierzęcia bez uprzedniego zgłoszenia Wynajmującemu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty maksymalnej z cennika, naliczonej podwójnie.
 10. Wychodząc z apartamentu Najemca zobowiązany jest do upewnienia się, że drzwi zostały zamknięte na klucz lub – w przypadku klamek szyfrowych – zatrzaśnięte tak, by nikt obcy nie dostał się do środka. Uprasza się o wyłączenie świateł, zakręcenie wody, zamknięcie okien i zabranie wszystkich rzeczy należących do Najemcy.
 11. W przypadku pozostawienia przez Najemcę rzeczy cennych podczas wymeldowania się Wynajmujący nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 12. Najemca zobowiązany jest do dbania o stan techniczny i wizualny wynajmowanego apartamentu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia powstałe w apartamencie i zobowiązuje się do pokrycia strat w przypadku stwierdzenia takowych przez personel Wynajmującego. W przypadku powstania jakichkolwiek strat Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania takiej informacji Wynajmującemu dzwoniąc pod numer kontaktowy +48 61 61 02 777.
 13. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu technicznego Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty od 50,00 zł. do 100 zł. – według oceny Wynajmującego.
§4
 1. Najemca zobowiązany jest do ogólnego posprzątania po sobie apartamentu, tj. pozostawienia ładu we wszystkich pomieszczeniach, zadbania o stan sprzętu, usunięcia resztek jedzenia (w tym z lodówki, czy zmywarki), czyli pozostawienia mieszkania w stanie ogólnie pojmowanym jako przyzwoity.
 2. Sprzątanie szczegółowe w apartamencie, tj. przywrócenie apartamentu do stanu wyjściowego, jest wliczone w cenę.
 3. Wynajmujący podczas dokonania rezerwacji może zamówić końcowe sprzątanie apartamentu za cenę podaną w „Cenniku usług dodatkowych”. W przypadku stwierdzenia dużego nieporządku przez serwis sprzątający bez ustalenia uprzednio sprzątania dodatkowego z Wynajmującym Najemca zostanie obciążony kwotą podaną w cenniku podwójnie.
 4. W cenę noclegu wliczone są media, internet, komplet pościeli i ręczników na ilość osób podaną w rezerwacji. Zużycie większej ilości pościeli i ręczników podlega opłacie wskazanej w „cenniku usług dodatkowych”.
 5. W przypadku pobytów dłuższych niż 7 dni na życzenie Najemcy Wynajmujący dokona wymiany ręczników i pościeli bezpłatnie. Częstsza wymiana ręczników i pościeli podlega opłacie podanej w cenniku.
 6. W przypadku zniszczenia ręczników i pościeli Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę wskazaną w cenniku. Za zniszczenie uznaje się również skażenie biologiczne, czy podejrzenie skażenia chemicznego. Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę również kosztem usunięcia takiego skażenia przez firmę zewnętrzną.
§5
 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy pozostawione w apartamencie.
 2. W przypadku apartamentów z miejscem parkingowym w garażu podziemnym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, bądź utratę pojazdu Najemcy podczas wynajmu miejsca parkingowego.
 3. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego w standardzie nie gorszym niż pierwotna rezerwacja lub, jeżeli niemożliwym jest zaproponowanie lokalu zastępczego, odstąpić od umowy najmu. Dotyczy to również przypadku,w którym bezpieczeństwo, bądź majątek Gościa z powodów niezależnych od Wynajmującego nie mogą być zagwarantowane.
 4. W przypadku opisanym w punkcie 3 paragrafu 4 Wynajmujący zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu kwoty wpłaconej przez Najemcę – umniejszonej o usługi już wykonane.
 5. W przypadku wystąpienia awarii lub usterki wymagającej niezwłocznego dostania się do wynajmowanego apartamentu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego dostania się do apartamentu – również podczas nieobecności Najemcy – w celu usunięcia usterki/awarii, bądź zatrzymania jej skutków.
§6
 1. Wszystkich Najemców obowiązuje nakaz przestrzegania współżycia społecznego, w tym zachowanie ciszy nocnej.
 2. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty w wysokości 100 zł. Na rzecz Wynajmującego. W przypadku zagubienia pilota do bramy garażowej lub wjazdowej opłata wynosi 250 zł. W przypadku uszkodzenia panelu kodowego opłata wynosi 800 zł.
 3. W przypadku zagubienia lub zabrania pilota do bramy wjazdowej lub garażowej Wynajmujący ma prawo obciążyć Gości wielokrotnością stawki dziennej za miejsce parkingowe w kwocie 35 zł., liczonej od momentu wymeldowania się gościa do momentu zwrócenia pilota przez Gościa, bądź wykonania duplikatu.
§7
 1. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych, które w związku z zawarciem umowy udostępnił Wynajmującemu w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej Umowy, a także na potrzeby przyszłych Umów oraz informacji o noclegach,w tym informacji o promocjach ze strony Wynajmującego – zgodnie z RODO.
§8
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Zameldowanie od godziny 12:00 50,00 zł
Zameldowanie od godziny 13:00 30,00 zł
Wymeldowanie do godziny 12:00 30,00 zł
Wymeldowanie do godziny 13:00 50,00 zł
Niezgłoszone przekroczenie czasu doby hotelowej 40,00 zł/godzina
Miejsce parkingowe 35,00 zł/doba
Śniadanie 30,00 zł/sztuka
Koszt usługi dodatkowej (np. zakup kwiatów, szampana, zniszczonych przedmiotów etc.) 50,00 zł – 100,00 zł/ ustalenia indywidualne
Sprzątanie dodatkowe apartamentu 100,00 zł/jednorazowo
Łóżeczko dziecięce turystyczne 50,00 zł/jednorazowo
Krzesełko dziecięce do karmienia 50,00 zł/jednorazowo
Wanienka dziecięca 20,00 zł/jednorazowo
Komplet łóżeczko+krzesełko+wanienka 80,00 zł/jednorazowo
Łóżko turystyczne tzw. dostawka 90 zł/doba
Zwierzęta 80,00 zł/jednorazowo
Dodatkowy ręcznik mały 10,00 zł/jednorazowo
Dodatkowy ręcznik duży 25,00 zł/jednorazowo
Dodatkowy komplet pościeli 30 zł/jednorazowo
Zniszczenie ręcznika małego 30,00 zł
Zniszczenie ręcznika dużego 40,00 zł
Zniszczenie poszwy na poduszkę 25,00 zł
Zniszczenie prześcieradła 70,00 zł
Zniszczenie poszwy na kołdrę 85,00 zł
Zniszczenie narzuty 200,00 zł
Zniszczenie podkładu na materac 150,00 zł
Zniszczenia innych przedmiotów znajdujących się w apartamencie koszt ustalany indywidualnie na podstawie znajdujących się w apartamencie: wartości przedmiotu

KARY UMOWNE

Nieuzasadnione wezwanie serwisu technicznego 50,00 – 100,00 zł/ jednorazowo
Przekazanie apartamentu osobom niezameldowanym 500,00 zł/ jednorazowo
Nieautoryzowana sesja zdjęciowa/filmowa 500,00 zł/ jednorazowo
Palenie tytoniu, narkotyki 500,00 zł/ jednorazowo
Stwierdzenie imprezy 1500,00 zł/ jednorazowo
Stwierdzenie przebywania ilości osób większej, niż maksymalne obłożenie w apartamencie 1500,00 zł/ jednorazowo
Wezwanie służb interwencyjnych 1000 – 2000,00 zł/ jednorazowo